Brukte hormonhermende rotenon uten tillatelse
I et brev til Hordaland Politikammer går Miljøvernforbundet til anmeldelse av ulovlige utslipp av gift i Parisvannet, øygarden kommune. Havforskningsinstituttet i Bergen anmeldes for brudd på forurensningsloven § 7: Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter $ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Norges Miljøvernforbund ble via media (jfr. TV2 nyheter 16/2 00 kl. 21) gjort oppmerksom på at Havforskningsinstituttet i Bergen siden 1987 har sluppet ut over 200 liter av giftblanding (såkalt rotenonblanding) i Parisvannet i øygarden kommune, uten tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn eller andre ansvarlige forvaltningsorgan. Slike giftutslipp krever dispensasjon etter forurensingslovens § 11, samt godkjenning fra Statens Dyrehelsetilsyn. Hormonhermende NMF betrakter disse ulovlige utslippene som meget alvorlige, ikke minst fordi den rotenonblandingen som er blitt brukt frem til 1998 (da den gikk ut av produksjon grunnet forbud fra SFT) inneholdt store mengder av det hormonhermende og sterkt bioakkumulerende stoffet Nonofenyl. Det er påvist at dette stoffet fører til forstyrrelser i byssus (festetråd) produksjonen og skall-lukkingskapasiteten hos blåskjell, samt fører til nedsatt befruktning og forsinket larveutvikling. Redusert klekking er påvist hos krepsdyr. Hos fisk er det påvist redusert eggutvikling, tilvekst og reproduksjon. Nonofenyl er bioakkumulerende og brytes langsomt ned. Ikke løselig i vann Rotenon er ikke løselig i vann og det må derfor tilsettes diverse løsemidler. Den rotenonblandingen som er brukt i norske elver er produsert av et svensk firma og har inntill 1998 altså inneholdt nonofenyl. Da vi ikke kjenner til at det finnes andre produsenter av rotenonblandinger i Skandinavia har NMF grunn til å tro at det er den samme rotenonblandingen som er brukt av Havforskningsinstituttet. Opphoping i næringskjeden av denne type stoff har ført til nedsatt reproduksjon (spermproduksjon) også hos mennesker. Det er ekstra ille at dette stoffet ( sammen med andre giftstoff i rotenonblandingen med tilsvarende virkninger) er sluppet ut nær opp til et oppdrettsanlegg. Faren for at miljøgiftene har kommet inn i oppdrettsfisken og deretter inn i mennesker som har spist denne må anses som stor. Havforskningsinstituttet har heller ingen unnskyldning for ikke å kjenne skadevirkningene av utslipp av rotenonblandinger inneholdene denne type miljøgifter. Hormonhermere som miljøproblem var kjent allerede på 1980-tallet og har vært oppe på flere vitenskapelige konferanser, det er også havforskere som har forsket frem skade virkningene av å slippe stoff som nonofenyl ut i marine miljø. Representanter fra Havforskningsinstituttet i Bergen var også tilstede på Nordsjøkonferansen i 1995 da problem rundt disse miljøgiftene var oppe til behandling. Lovgivingen rundt utslipp av miljøgifter må også forventes å være kjent for en forskningsinstitusjon som arbeider med forvaltning av marine ressurser. Problemene med bruk av rotenonblandinger har også vært sterkt mediafokusert gjennom flere år. Norges Miljøvernforbund vil derfor anmelde Havforskningsinstituttet i Bergen for brudd på forurensningsloven § 7:Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. Negativ belastning Havforskningsinstituttet har ved å medvirke til spredning av bioakkumulerende reproduksjonshemmende stoff som Nonofenyl gjennom mer enn 10 år, uten tillatelse, påført miljøet en stor ekstra negativ belastning. NMF anser det som skjerpende at instituttet må ha kjent til den negative virkningen av disse miljøgiftene samt at de ulovlige utslippene har pågått over meget lang tid. Vi vil derfor be om at bøtene blir satt høye og at ansvarlig person blir straffet etter maksimal straffen på 3 måneders fengsel (jfr. forurensningslovens Kap.10, $ 78).

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :