Publisert: 27.10.2004
Maskinentreprenørene i Tromsø slurver med farlig avfall. Dette avdekkes i en rapport fra Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge. Konklusjonen baserer seg på en undersøkelse av 73 bedrifter fra ulike næringer mht. til deklarering og levering av farlig avfall.

Kartlegging av bedrifters håndtering av farlig avfall i Tromsø kommune

Sammendrag
På oppdrag for Tromsø kommune har Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge gjennomført en undersøkelse for å kontrollere utvalgte næringers rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

Alle bedrifter har plikt til å deklarere og levere inn farlig avfall minst en gang i året.
Deklarasjonsskjema for innlevert farlig blir loggført i den nasjonale databasen over innlevert farlig avfall, NORBAS.
NORBAS gir bl.a en oversikt over hvilket avfall(stoffnummer/avfallstype) i hvilke mengder som er deklarert på gitte tidspunkt. Databasen gir en grei oversikt over bedrifters rutiner mht. deklarering og innlevering av farlig avfall.

Samlet er 73 bedrifter i Tromsø, bestående av maskinentreprenører, bilverksted, skipsverft, vaskeri og renseri og bilopphoggeri, kontrollert.
Bedriftene er sjekket for perioden januar 2001 til april 2004.

Bedriftene er fordelt slik:
Maskinentreprenører:  25 stk
Bilverksted:  39 stk
Skipsverft:    4 stk
Vaskeri og renseri   3 stk
Bilopphoggeri                      2 stk

Resultatene viser en klar tendens at maskinentreprenørene slurver med deklarering og innlevering av farlig avfall. Kun 5 av 25 kontrollerte bedrifter har etter NMFs vurdering gode rutiner mht. til deklarering av farlig avfall. Disse bedriftene har deklarert både spillolje og oljefilter, i tillegg til mindre mengder annet farlig avfall, regelmessig.
11 av bedriftene er ikke registrert i NORBAS. Farlig avfall fra disse bedriftene har enten ikke blitt deklarert ved levering til godkjent avfallsmottak, eller så har ikke bedriften levert avfallet til godkjent avfallsmottak. Et annet problem hos maskinentreprenørene er at farlig avfall blir lagret ved bedriftene over lengre tid.
Iflg. resultatene har 9 av bedriftene kun deklarert og levert farlig avfall 1 gang iløpet av perioden. Resultatene underbygger de observasjoner og tips NMF har fått om at maskinentreprenørene slurver mht. deklaring og behandling av farlig avfall.

Blant de kontrollerte bilverkstedene er det etter NMFs vurdering 25 av 39 kontrollerte bedrifter som har gode rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall. Disse bedriftene har deklarert både spillolje og oljefilter i tillegg til mindre mengder annet farlig avfall regelmessig. 9 av bedriftene er ikke registrert i NORBAS. Næringen kommer godt ut av denne undersøkelsen.

Renseribransjen i Tromsø bør undersøkes nærmere da det er funnet uregelmessigheter i hvilket avfall som er blitt deklarert og levert til godkjent avfallsmottak i forhold til det man kan forvente blir generert av avfall i bransjen.

Skipsverftindustrien i Tromsø har ikke deklarert og innlevert blåsesand ved godkjent avfallsmottak. Dette bekrefter de observasjoner og saker NMF har kjørt mot industrien som følge av mangelende oppsamling og innsamling av forurenset blåsesand og malingsrester. Bransjen er fortsatt en miljøversting i kommunen.

Blant bilopphoggeriene i kommunen var det kun 1 av 2 bedrifter som hadde deklarert og levert både spillolje og oljefilter i perioden. Begge bedriftene bør allikevel sjekkes da NMF mener det genereres flere typer farlig avfall enn det som er deklarert til godkjent avfallsmottak.

Prosjektet har vist at man ved å gjennomføre en slik miljøundersøkelse, ved bruk av NORBAS, enkelt kan få fram data som viser utvalgte bedrifters rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

Bakgrunn
Hvert år forsvinner nærmere 50 000 tonn farlig avfall i Norge. Bedrifter brenner, dumper eller graver ned farlig avfall. Farlig avfall, deriblant oljefilter, leveres som restavfall. Farlig avfall fra bedrifter leveres også udeklarert til avfallsmottak tiltross for at bedrifter er forpliktet til å deklarere alt innlevert farlig avfall. Alle bedrifter er iht. forskrift om farlig avfall, § 8, forpliktet til levere inn farlig avfall til godkjent mottak:
 "Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 6 og
§ 7 kan håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Leveringsplikt inntrer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg."

På bakgrunn av tidligere undersøkelser ved enkeltbedrifter i Troms har det vært mistanke om at det også i Tromsø forsvinner farlig avfall fra bedrifter. Hvor mange bedrifter som håndterer farlig avfall på en rett måte, og hvor mye farlig avfall fra bedrifter i Tromsø som ikke blir deklarert og levert til godkjent mottak er det ingen som vet.

Alt farlig avfall deklarert og innlevert av bedrifter til godkjent avfallsmottak blir registrert og loggført i en den nasjonale databasen NORBAS.
Databasen eies av bl.a NORSAS, Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning og SFT. NORSAS har ansvaret for ajourføringen av databasen.
Databasen inneholder all relevant informasjon om innlevert avfall, bl.a avfallstype, mengde og tidspunkt for innlevering.

Formål
Formålet med prosjektet har vært å kartlegge et større antall bedrifters rutiner mht. til deklarering og levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak.
Har alle bedrifter, som med bakgrunn i egen virksomhet skal generere farlig avfall, deklarert avfallet til godkjent mottak ? Undersøkelsen vil gi svar på om alt farlig avfall fra bedriftene blir deklarert til godkjent mottak eller kun deler av dette. Undersøkelsen omhandler 73 bedrifter i Tromsø i et utvalg næringer: maskinentreprenører, bilverksted, vaskerier/renserier, bilopphoggeri og skipsverft. Dette er alle næringer som genererer farlig avfall. Tidligere miljøundersøkelser ved enkeltbedrifter i disse næringene har vist at det slurves med håndtering av farlig avfall. Denne undersøkelsen avdekker om den enkelte bedrift har deklarert generert farlig avfall til godkjent avfallsmottak eller ikke. Avdekkes det bedrifter som ikke er registrert i NORBAS, er ikke dette ensbetydende med at det har skjedd noe miljøkriminelt. Bedriften har i utgangspunktet kun unndratt seg leveringsplikten. Hvilke rutiner disse bedriftene ved behandling av farlig avfall må eventuelt undersøkes nærmere ved befaring. Har en bedrift deklarert og levert farlig avfall til godkjent avfallsmottak, vil denne også kunne fremvise deklarasjonsskjema som kvittering.

Gjennomføring
Den nasjonale databasen over innlevert farlig avfall, NORBAS, inneholder all relevant informasjon om innlevert avfall, bl.a avfallstype, mengde og tidspunkt for innlevering.
For å kunne få fremskaffe data som ønsket var det nødvendig med tilgang til databasen. I databasen ble data hentet ut ved å bruke bedriftens organisasjonsnummer.
Dette er data man finner i Brønnøysundregisteret.

73 bedrifter ble sjekket opp mot databasen etter følgende fordeling
Maskinentreprenører: 25 stk
Bilverksted: 39 stk
Skipsverft/båtslipper: 4 stk
Vaskerier: 3 stk
Bilopphoggeri: 2 stk

Alle bedrifter ble sjekket mot databasen for perioden januar 2001 til april 2004.
Data som ble innhentet for hver bedrift var avfallstype/stoffnummer angitt i kilo levert inn på gitt dato. Tidligere data fra databasen er ikke tatt med da de iflg. NORSAS ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret. NMF har sjekket alle bedrifter opp mot Brønnøysunds-registeret og funnet at alle bedrifter i denne undersøkelsen er registrert i Brønnøysundsregisteret før januar 2001. Dette gjelder ikke bedriften Troms Bildelsenter, Kvaløya Bilservice ANS, JH Motor Nord AS, Moses Motor og
PL Motor. Disse er registrert etter den tid.

Resultater
Resultatet av undersøkelsen er oppsummert i tabeller på de neste sidene. For hver bedrift er det angitt med X hvilken avfallstype/stoffnummer bedriften har levert inn.
Tabeller som gir en oversikt over bedriftenes deklarering og levering av farlig avfall ligger som vedlegg 1 til rapporten.
Liste over avfallstype/stoffnummer fastsatt av NORSAS ligger som vedlegg 2.
Mer detaljert beskrivelse av mengde innlevert avfall ved den enkelte bedrift ligger som vedlegg 3.
Bedrifter som ikke er registrert i NORBAS er merket med uthevet skrift og har fått anmerkning. Det er også gitt  anmerkninger der bedriften ikke har levert avfall som den åpenbart har generert med bakgrunn i sin virksomhet. Det er f.eks merkverdig at et gitt bilverksted kun deklarerer refusjonsberettighet spillolje, men aldri oljefilter.

Maskinentreprenører
Av 25 kontrollerte maskinentreprenører var det 11 bedrifter som ikke var registrert i NORBAS. Det vil si at bedriftene ikke har deklarert farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Utfra de kjennskaper NMF har til bedriftene er det meget sannsynlig at Tønsvik AS har levert det farlig avfallet via Tønsvik Maskin AS.
Øvrig data ble vurdert utfra at alle maskinentreprenører genererer både refusjonsberettiget spillolje (7011) og oljefilter (7024). Dette er spesielt merket i tabellen. Av de kontrollerte bedriftene var det kun 5 bedrifter som har levert både refusjonsberettighet spillolje og oljefilter. 4 bedrifter har bare levert refusjonsberettighet spillolje. Alle disse har levert spillolje kun 1 gang i den undersøkte perioden. Utfra de mengder som er innlevert av PAT og Einar Bræck AS skyldes dette nok at bedriftene ikke har rutiner for regelmessig levering av avfall. Tønsvik Maskin AS er oppløst og det må antas at den store leveringen har sin bakgrunn i opprydding ved bedriften.  Bedriftene Herbjørn Nilssen AS og Herolf
Hansen  & sønn bør sjekkes nærmere da de kun har levert mindre mengder spillolje.
Bedriftene har drevet store anleggsarbeider de siste årene og dataene stemmer ikke med den aktivitene som har vært ved bedriftene.
Kun 3 bedrifter har levert farlig avfall uten å ha levert spillolje. bedriftene bør undersøkes nærmere for å for å sjekke deres rutiner for behandling av farlig avfall.
Totalt er det 20 bedrifter som må sjekkes nærmere for å undersøke deres rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall.

Undersøkelsen støtter langt på vei NMFs observasjoner om at spillolje ofte blir stående over flere år hos maskinentreprenører før det blir levert til godkjent avfallsmottak. Konsekvensene er ofte at mye spillolje lekker ut i naturen som følge av uforsvarlig lagring. Det er ilfg. NORBAS kun et fåtall bedrifter i bransjen som har deklarert og levert oljefilter til godkjent avfallsmottak. Dette bekrefter de mistanker NMF har hatt om at oljefilter kan bli kastet og levert som restavfall.

Bilverksted
Av 39 kontrollerte bilverksted var det 9 bedrifter som ikke var registrert i NORBAS.
Det vil si at bedriftene ikke har deklarert farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Disse bedriftene er uthevet i tabellen og bør undersøkes nærmere. Øvrig data ble vurdert utfra at alle bilverksted genererer både refusjonsberettiget spillolje (7011) og oljefilter (7024). Blant de kontrollerte bilverkstedene er det etter NMFs vurdering 25 av 39 bedrifter som har gode rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall. Disse bedriftene har deklarert både spillolje og oljefilter i tillegg til mindre mengder annet farlig avfall regelmessig.
Av de undersøkete bedriftene har 5 bedrifter har fått anmerkning fordi de ikke regelmessig deklarerer og leverer inn farlig avfall eller tydeligvis ikke deklarerer alt generert avfall.
Bedriften Ullsfjord bilservice, har ikke levert inn spillolje i perioden. Bedriften har kun levert 20 kg oljefilter i mai i år 2001.
Bedriften Skattøra Bil og Lakk AS har deklarert kun 590 kg ikke-refusjonsberettiget spillolje iløpet av perioden. Utfra bedriftsnavnet bør bedriften også generere farlig avfall iform av malings-/lakkrester. Bedriften har ikke deklarert og levert oljefilter.
Bedriften City Bil og Elektro AS har kun deklarert og levert refusjonsberettighet spillolje. Bedriften har ikke deklarert oljefilter som normalt genereres ved bilverksted.
Bedriften Olsen bil AS har fått anmerkning for manglende deklarering av farlig avfall. Bedriften bedriver reperasjon av biler og bør også generere annet farlig avfall enn spillolje.
Bedriften Auto Speed AS har deklarert 1700 kg spillolje og 200 kg oljefilter ved
2 anledninger over 2 år. Dette er store mengder og bedriften bør innskjerpe rutinene slik at farlig avfall deklareres og leveres oftere.
Alle disse bedriftene bør sjekkes nærmere for å undersøke deres rutiner mht. behandling av farlig avfall.

NMF har vurdert hele næringen under ett og har kommet fram til at den kommer relativt godt ut av undersøkelsen. De bedrifter som har fått anmerkninger er relativt små bedrifter.

Skipsverft
Av kommunens 4 skipsverft/båtslipper var det kun 3 bedrifter som ble funnet i NORBAS. Magne Pedersens slipp på Storelva er tydeligvis ikke registrert som bedrift. Aktiviteten på virksomheten bør sjekkes nærmere da det genereres avfall og farlig avfall ved bedriften. Bedriftene er vurdert utfra at næringen genrerer både refusjonsberettighet spillolje (7011), ikke-refusjonsberettighet spillolje (7012), oljeforurenset masse (7022) og blåsesand (7096).

Ingen av bedriftene har deklarert og levert inn blåsesand til godkjent avfallsmottak.
Dette er litt merkverdig da blåsesand blir/har blitt brukt ved alle bedriftene foruten Magne Pedersen. Ingen av bedriftene har etablert oppsamling av spylevann, malingsrester og blåsesand. Derfor finner man dette langs slippene og ut i det marine miljø. Slippområdet ved alle bedriftene må antas å være sterkt forurenset. Bedriftene må straks innskjerpe rutinene for oppsamling og innlevering av blåsesand og malingsrester.
Tiltross for relativ stor aktivitet ved Tomek AS har bedriften kun deklarert og levert regelmessig ikke-refusjonsberettiget spillolje til godkjent avfallsmottak. Bedriften bør sjekkes nærmere for å undersøke bedriftens rutiner mht. til øvrig farlig avfall, eks oljefilter, som det er forventet at bedriften genererer.
Både Tromsø skipsverft AS og Maritim slipp & dokk AS deklarerer og leverer spillolje regelmessig.

Vaskeri og renseri
Av bedriftene var det kun 2 av 3 bedrifter som ble funnet i NORBAS. Bedriften
Rens & Vask ANS i Tromsø er ikke registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og det har derfor ikke vært mulig å finne data om bedriften i NORBAS. Om bedriften deklarer og leverer farlig avfall så kan det skje via morselskapet i Hammerfest.  Bedriften bør sjekkes nærmere.

Bedriftene er vurdert ut fra at næringen genererer både organisk avfall med halogen (7151) og KFK (7240).
Tromsø Rensesenter har deklarert og levert både organisk avfall med halogen og KFK. Imidlertid har ikke bedriften levert inn dette avfallet regelmessig. Bedriften bør innskjerpe rutinene for at avfallet skal bli levert regelmessig.
Perfekt Renseri regelmessig levert inn organisk avfall med halogen, men har i perioden ikke deklarert og levert KFK til godkjent avfallsmottak. Bedriften bør sjekkes nærmere for å undersøke hva bedriften gjør med dette avfallet.

Bilopphoggeri
Dataene viser at begge bedriftene har deklarert og levert spillolje regelmessig.
Troms Bildelsenter leverer i tillegg oljefilter. Tromsø bilopphoggeri har ikke deklarert oljefilter i perioden. Ingen av bedriftene har deklarert annet farlig avfall som man må regne med oppstår på et bilopphoggeri. Det mangler deklarering på bilbatteri, drivstoff, bremse- og frostvæske. Begge bedriftene bør derfor sjekkes nærmere.

Konklusjon
Av de kontrollerte bedriftene var det kun 31 av 73 kontrollerte bedrifter som etter NMFs mening hadde gode rutiner mht. til levering av farlig avfall. Dette på bakgrunn av data fra NORBAS.
Prosjektet har avdekt at 22 av 73 bedrifter innenfor maskinentreprenører, bilverksted, skipsverft, vaskeri- og renseri og bilopphoggeri ikke har deklarert og levert farlig avfall til godkjent avfallsmottak, noe de er forpliktet til iht. forskrift om farlig avfall.
Disse må sjekkes nærmere. Det er i tillegg nødvendig å befare 22 bedrifter da det er funnet at bedrifter ikke har deklarert alt farlig avfall som man vil kunne forvente skulle genereres ved den enkelte bedrift. I andre tilfeller viser dataene at bedrifter ikke deklarerer og leverer farlig hvert år, noe som fører til at relativt store mengder farlig avfall ofte blir stående lagret ved bedriften.

 


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :