Publisert: 05.12.2014
 
Den siste uken har Miljøvernforbund sendt inn høringsuttalelse til NVE om at vi krever avslag på det multinasjonale selskapet E.ON sin søknad om å bygge vindindustrianlegg på Kopperraa i Nord-Trøndelag. Vi har også klaget inn konsesjonen som NVE har innvilget til Øyfjellet vindkraftverk i Nordland til Olje- og energidepartementet og bedt dem omgjøre vedtaket. 
Kopperraa vindkraftverk.
Tiltakshaver viser til at det normalt er et kraftunderskudd og med det er gunstig med ny kraftproduksjon. Tiltakshaver unnlater imidlertid å nevne det faktum at nabofylket Nordland har det største kraftoverskuddet av alle fylker i Norge. Vindindustrianlegget er i realiteten unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et viktig reinbeitedistrikt til noe som med varsellys og støy fra turbinene vil bli som et utendørs industrianlegg med diskoteklys imotsetning til hva den villedende meldingen fra E.ON framstiller. Planområdet er på hele 40 kvadratkilometer og vil ha hele 66 kilometer med adkomst og internveier i et område som idag i stor grad består av inngrepsfrie naturområder.

Flere truede dyrearter vil få ødelagt en del av leveområdet sitt, deriblant fugl som vil rammes av økt dødelighet iform av å bli slått ihjel av turbinbladene som kan holde et et par hundre kilometers hastighet på tuppen av rotorbladene. I tillegg vil et vindindustrianlegg få jerven som er en sterkt truet art til å vike unna området. Planområdet innehar også et mye brukt jervehi. Rotorbladene vil komme opp i 150 meters høyde over bakken de monteres på. Muligens høyere hvis de velger andre vindturbiner. Til sammenligning er 117 meter høye Oslo Plaza landets høyeste kontorbygning. Planområdet ligger på mellom 600 og 1000 meter over havet. Dette betyr at rotorbladene kan komme til å nå opp i 1150 meters høyde over havet og dermed visuelt forurense landskapet betydelig over mange kilometer. Krav til merking gjør at folk innen synsvidden på flere kilometers avstand kontinuerlig vil se sterke varselsblink!
Selve planområdet er et helårsreinbeitedistrikt. Brukt både i forkant og under kalvingen av distriktets reinsdyr. Reindrifta frykter med rette at et vindkraftverk vil føre til at reinen ikke lenger vil bruke området som beite eller som viktige trekk- og flyttleier. Dette vil igjen føre til ekstraarbeid med oppsamling og flytting av reinen mellom beiteområder. Konsekvensene er vurdert til stor negativ med god grunn. En etablering av vindkraftverket må følgelig forventes å varig redusere reindriftsnæringen i området. Dette er uakseptabelt.
 
 
Miljøvernforbundet har også klaget inn konsesjonsinnvilgelsen som Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) ga til EOLUS for Øyfjellet vindkraftverk i Nordland til Olje- og energidepartementet som endelig avgjør saken.
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :