Publisert: 03.07.2012
Miljøvernforbundet kan ikke se en eneste god grunn til å bygge ut miljøskadelig vindindustri i Finnmark. NMF anbefalte følgelig Finnmark fylkeskommune om å omgjøre ambisjonen om vindkraftutbygging til et vedtak om et forbud mot utbygging av vindindustri. Regional plan vindkraft Finnmark bør derfor erstattes med et utbyggingsforbud. Det argumenteres blant annet ved å vise til fylkets kraftunderskudd for å bygge ut vindkraftproduksjon. Her må det imidlertid tas hensyn til at i Nord- Norge er også landets fylke med størst kraftoverskudd også. Nordland har pr dags dato et overskudd tilsvarende omtrent 40 % av kraftproduksjonen.
Midlertidig og svært miljøskadelig petroleumsdrift langs Finnmarkskysten bør heller ikke brukes som begrunnelse for vindindustriutbygging. Det illustreres godt hvor ustabile vindturbiner er da disse vil kreve større overføringskapasitet ved utbygging. Enkel fysikk tilsier at med en vindhastighet på 4,1 sekundmeters vind, vil det kun produseres en tiendedel av hva det vil gjøres med 13 sekundmeters vindstyrke. Elektrisitet må brukes i øyeblikket det produseres. Det brukes også som et argument for vindturbinutbygging at Chalmers universitet har konkludert med at gode vindressurser i sør- Norge kompenserer for avstanden sørover til Europa. Imidlertid er det en ekstremt stor forskjell i avstand fra sør – Norge til f.eks Tyskland og hva det er fra nord – Norge. Kraftsvinnet på over 2 000 kilometers strekk i kjølig klima vil være såpass stort at det umulig kan være miljøvennlig å bygge opp et kraftoverskudd av vindkraft i Finnmark for å eksportere til Europa. Det er med energi som med mat at kortreist er mest miljøvennlig. Over slike avstander vil det selv under de beste forhold med de beste kraftkabler være et svinn på minst 1 % pr 100 km. Fra Finnmark til Tyskland vil det være umulig å unngå overføringstap under 20 %. Sannsynligvis vil mer enn halvparten forsvinne på veien som et årlig gjennomsnitt. 
 
Vindturbiner er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir folk dyrere strøm
Siden Statnett sender regningen for denne unødvendige nettutbyggingen som vindturbiner krever til strømkundene, koster ikke dette kraftprodusentene og staten en eneste krone. Men ved å bidra til utbygging av vindturbiner på forårsaker dette økte regninger for nettleie og strøm både for Finnmark sine egne innbyggere og også andre nordmenn. NMF mener at dette er forkastelig. I tillegg utgjør de en stor trussel mot norsk reiselivsnæring, spesielt den økoturisme baserte delen av denne, gir store verditap på eiendommer og skaper usikkerhet rundt investeringer i næringslivet. Det er derfor all grunn til å tvile på at disse industrianleggene vil gi flere arbeidsplasser totalt sett i regionen. De store seertallene på NRK ́s filming av hurtigruten viser hvor stor verdi uberørt natur har også kommersielt. Det blir dessverre mindre og mindre uberørt natur igjen globalt. Finnmark bør derfor ha egeninteresse å ivareta en uberørt kyststripe slik at Hurtigruten og Finnmarkskysten generelt opprettholder sin attraktivitet. Vindindustriutbygging er følgelig uforenlig med å opprettholde Finnmarks attraksjon som turistmål.
 
Miljøvernforbundets konkluderte med følgende:
Med dagens små gjenværende områder med uberørt natur er det uforsvarlig å sette i gang med større utbygginger av vindturbiner spesielt i INON – områder. Vi har ingen garanti for at vindturbiner i Norge vil føre til mindre bruk av fossilt brensel i utlandet. Erfaringen fra Danmark er at mer elektrisk energi som vindmøller kommer i tillegg til kullkraftverk, ikke i stedet for dem. Vindturbiner er også den aller mest arealkrevende formen for elektrisitetsproduksjon. Også i Norge er det små gjenværende områder med uberørt natur, dette gjør vindturbiner til en svært miljøskadelig kraftproduksjonsteknologi. NMF ønsker derfor at det heller satses på ENØK – tiltak da disse ikke medfører miljøskader.
Norge er selvforsynt med elektrisk kraft og vil forbli dette med mindre store deler av sokkelen elektrifiseres. Det er med energi som med mat at kortreist er mest miljøvennlig. Å  bygge vindturbiner for å sende dette sørover til Europa vil være ufornuftig da svinnet på kraftnettet blir svært stort over slike avstander. Den mest miljøvennlige energi er den som aldri brukes. Finnmark fylkeskommune bør heller se på hva som kan gjøres av energieffektiviseringstiltak framfor miljøskadelig vindindustriproduksjon. I den grad ny kraft og varmeproduksjon skulle anses som viktig vil vi oppmode om å søke om støtte til pilotprosjekt til dypgeotermisk energiproduksjon slik som f.eks Landau i Tyskland har gjort. Levert effekt fra anlegget er 3,0 – 3,8 MW elektrisk energi, og 3 – 6 MW termisk (varme). I løpet av et år produserer dette anlegget over 20 GWh elektrisk energi og varme til 200 – 300 husstander (EGS – Energy, 2010). Med oppvarmingsbehovet i Finnmark er dette en spesielt velegnet energiproduksjon som i motsetning til vindindustriutbygging ikke vil ha store miljøskader.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :