Publisert: 23.10.2012
Norges Miljøvernforbund anmelder Fylkesmannen i Nordland for grove brudd på dyrevelferdsloven, etter drap av fredet ål i forbindelse av rotenonbehandlingen av Fustvatn. Ålen er ført opp som kritisk truet både på den norske og den internasjonale rødlista. Disse sjeldne ålene ble funnet døde og døende i en tønne på tørt land.
Flere av ålene som er samlet inn i forbindelse med rotenonbehandlingen i Fustvatn har dødd under oppbevaring. Ålen ble, sammen med andre typer fisk fra Fustvatn, samlet inn i løpet av sommer og høsten 2012. Ålen ble lagret i bur / tank ved Aspnes før den eventuelt ble fraktet videre til andre lagringsplasser eller til utslipp i Vefsnfjorden.

Forholdet ble oppdaget av forbipasserende som så at både fiskebur og tønnen med ål lå i fjæresteinene ved Aspnes Camping. Tønnen med ål lå helt på tørt land. Buret med fisk var halvveis på tørt land, noen av fiskene lå med buken i været. I tønna med ål fant man flere døde. Det ble anslått at det var rundt 30 ål. Da Helgeland Arbeiderblad sjekket saken var det bare to-tre ål som rørte seg. Fisken ble hentet, men ål-tønna ble ikke rørt.

Den europeiske ålebestanden har sunket med 95 - 99 prosent siden starten av 1980-tallet, og er ført opp som kritisk truet både på den norske og den internasjonale rødlista. Den står også på CITES liste II, som innebærer at det trengs spesialtillatelse for å drive eksport av arten. Ålen ble fredet fra 2010.

Norges Miljøvernforbund anser denne behandlingen av ålen som klare brudd på både dyrevelferdsloven og ”Åleforskriften” og dermed for å være grov faunakriminalitet. NMF krever forholdet etterforsket og anmelder dermed Fylkesmannen i Nordland, v/ Tore Vatne, seksjonsleder i miljøavdelingen og øvrige ansvarlige, for brudd på Lov om dyrevelferd §§ 1,3 og 20 og ”åleforskriften”, etter drap av fredet ål i forbindelse med Rotenonbehandling av Fustvatn, og krever dem straffet.

Relevant lovverk:

Forskrift om fangst av ål

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 7, § 16, § 22 og § 36.

§ 1. Generelt forbud
Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 2. Overvåkingsfiske
Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

§ 3. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Dyrevelferdsloven forsterker lovbruddet. Det presiseres i denne at dyr har egenverdi og skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger, jfr §3 Og Fisk, her ål, er i henhold til samme lov dyr. Jfr. § 2

Dyrevelferdsloven: § 2. Virkeområde

Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr.

§ 1. Formål
Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

§ 3. Generelt om behandling av dyr
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Loven har også sin egen bestemmelse som direkte berører fangst og fiske jfr. §20. Fiske/fangst skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

§ 20. Jakt, fangst og fiske
Jakt, fangst og fiske skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Kongen kan til utfylling av første ledd gi nærmere forskrifter om jakt, fangst og fiske på viltlevende dyr.

Kongen kan gi forskrifter om jakt, fangst og fiske på dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskers varetekt, herunder om trening for slik aktivitet, samt forby eller stille krav om særskilt tillatelse for slik aktivitet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :