Publisert: 22.10.2012
NMf anmelder jegeren som skadeskjøt en ulv for grove brudd på viltloven og dyrevelferdsloven. Ulven ble skutt i 17-tiden sør i Åmot, ikke langt fra grensa til Elverum søndag 21.10.2011. NMF finner det bekymringsverdig at jakt på elg og ulv foregår samtidig, når det viser seg at elgjegerne har så høy skadeskytingsprosent.
(Foto: Flick; Bob_Harmaans)
NMF er motstander av ulvejakt, men skal det først tas ut ulv så må det da kunne gjøres ordentlig! Norges Miljøvernforbund fastholder at elgjegere synes å være så ”skyte-/drapskåte” at tanken på at ”viltet ikke skal utsettes for unødige lidelser”, bevisst overses eller ignoreres. Alternativet er at jegeren har så dårlige kvalifikasjoner at han ikke burde ha rett til å drive lisensjakt på ulv overhode.
 
Norges Miljøvernforbund anmelder jegeren for brudd på viltlovens § 19 og Lov om dyrevelferd §§ 1,3 og 20 etter at han skadeskjøt en ulv under elgjakt nord for Koppang søndag morgen 07.10.2012. Dette er andre gang at ulv skadeskytes i Østerdalen under årets lisensjakt på ulv. I begge tilfeller er ulvene påskutt av elgjegere på elgjakt. Jegerne antok at skuddet var velrettet og at de ville finne ulven relativt raskt, fordi det skal ha vært en god del blod på skuddstedet. Sporene ble fulgt over en strekning på ca. 3 kilometer, uten at ulven ble funnet. I skrivende stund er fortsatt ikke ulven funnet ulven.
 
Det antas at jegeren som skjøt ulven er registrert for å kunne drive lisensjakt på ulv. Skulle så IKKE være tilfellet må dette betraktes som en særdeles skjerpende omstendighet.
 
Norges Miljøvernforbund krever forholdet etterforsket og anmelder jegeren for brudd på viltlovens § 19 og Lov om dyrevelferd §§ 1,3 og 20, og krever ham straffet.
 
Lovgrunnlag knyttet til skadeskytning:
Viltloven: § 19. (human jakt)

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Dyrevelferdsloven forsterker den tankegang som ligger til grunn for viltlovens bestemmelser. Det presiseres i denne at dyr har egenverdi og skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger, jfr §3
Dyrevelferdsloven: § 1. Formål
Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.
§ 3. Generelt om behandling av dyr
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Loven har også sin egen bestemmelse som direkte berører jakt fangst og fiske jfr. §20. Jakt skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

§ 20. Jakt, fangst og fiske
Jakt, fangst og fiske skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Kongen kan til utfylling av første ledd gi nærmere forskrifter om jakt, fangst og fiske på viltlevende dyr.

Kongen kan gi forskrifter om jakt, fangst og fiske på dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskers varetekt, herunder om trening for slik aktivitet, samt forby eller stille krav om særskilt tillatelse for slik aktivitet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :