Publisert: 06.09.2012
Rovviltnemnda i Region 6 har i løpet av de senere år utlovet dusør for tips om ynglende jerv. Tipsene fører i Trollheimen til direkte avlivning (hiuttak) om dyrene blir funnet. Norges Miljøvernforbund anmelder Rovviltnemnda i Region 6, ved leder Arne Braut, for gjentatt og med overlegg å ha brutt Bernkonvensjonen Article 9, Viltlovens § 51 og Forskrift om forvaltning av rovvilt § 9, ved å utlove dusør som fører til drap av en fredet dyreart.

Foto: Flickr t066e

Rovviltnemnda utlover dusør på 10 000 for opplysninger som fører til at hittil ukjente yngler av jerv blir registrert. Videre tillater Rovviltnemnda i region 6 seg å belønne tips (noe som her må sees på som skuddpremie) på 10.000,- kroner, for å angi jervemor og hennes unger i Trollheimen. ”Ekstraordinære uttak” – dvs. drap av mor og unger, vil bli resultatet om hun blir funnet med sine små.

Et ektepar oppdaget i juni jervespor som de tipset Rovviltnemnda om: «Ekteparet tok bilder av sporene som de sendte til Statens naturoppsyn, som straks dro ut i felten. I løpet av kvelden var dyrene felt, mens ekteparet får en dusør på 10 000 kroner for informasjonen (sitat nettavisen Opp).»

Dette må sidestilles med skuddpremie i Viltlovens forstand og er således forbudt ettersom jerven IKKE er en jaktbar art (jfr. Viltlovens § 51 nedenfor.). Det er derimot fredet og innehar sterk beskyttelse etter Bernkonvensjonen.

Det finnes alternativer til hiuttak av mor og unger. Slike uttak er et direkte brudd på Bernkonvensjonen artikkel 6 bokstav B og C. Skadefelling og lisensjakt foregår kontinuerlig og burde være tilstrekkelig, og gjeting av buskap burde være påkrevd, både i forhold til fredede rovdyr, men kanskje ennå viktigere av dyrevelferdsmessige årsaker. 2/3 deler av all sau som ikke kommer tilbake fra beite dør av andre årsaker enn rovdyr.

Data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt gir et anslag over vinterbestanden av jerv i Norge på om lag 362 individer på landsbasis i perioden 2009 - 2011. I norsk rødliste for arter 2010 har den status som Endangered, EN - Sterkt truet! Rovviltnemnda i Region 6 har satt lisensfellingskvote på 36 jerv (med mulighet for ytterligere 9). Kjapp hoderegning skulle tilsi at de vil tillate uttak av 10 % av bestanden alene i sin region.

Norges Miljøvernforbund krever forholdet etterforsket og anmelder Rovviltnemnda i Region 6 ved leder Arne Braut og andre ansvarlige og krever dem straffet.

Lovverket:

§ 51. (skuddpremier)

       Skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir fullmakt.

       Vederlag for felling i henhold til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b kan fastsettes av departementet.

 

Jerven (Gulo gulo) er fredet og under beskyttelse av Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, viltloven og forskrift om forvaltning av rovvilt.

5.1 Bernkonvensjonen

Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres leveområder (Bern-konvensjonen) ble vedtatt 18. juni 1979 og trådte i kraft 1. juni 1982. Norge ratifiserte konvensjonen 27. mai 1986.

 

Artikkel 6 nedenfor jfr.appendix II gir jerven en MEGET streng grad av beskyttelse! Dyr som nevnt her (app II) skal ikke fanges eller drepes.

Article 6

 

               Each Contract­ing Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative measures to ensure the special protection of the wild fauna species specified in Appendix II. The following will in particular be prohibited for these species:

 

”Hver avtalepart skal treffe hensiktsmessige og nødvendige lovgivningsmessige og administrative tiltak for å sikre den spesielle beskyttelsen av de ville fauna artene er angitt i vedlegg II. Følgende vil spesielt bli forbudt for disse artene:”

 

               a     all forms of deliberate capture and keeping and deliberate killing;

 

”alle former for tilsiktet fangst, holde fanget og overlagt drap”

 

               b     the deliberate damage to or destruction of breeding or resting sites;

 

               c     the deliberate disturbance of wild fauna, particularly during the period of breeding, rearing and hibernation, insofar as distur­bance would be significant in relation to the objectives of this Conven­tion;

 

               d     the deliberate destruction or taking of eggs from the wild or keeping these eggs even if empty;

 

               e     the possession of and internal trade in these animals, alive or dead, including stuffed animals and any readily recognisable part or derivative thereof, where this would contribute to the effective­ness of the provisions of this article.

 

 

                                                  APPENDIX II / ANNEXE II

 

                                     STRICTLY PROTECTED FAUNA SPECIES

                            ESPÈCES DE FAUNE STRICTEMENT PROTÉGÉES

 

                                                VERTEBRATES/VERTÉBRÉS

CARNIVORA

            Canidae

                        Alopex lagopus

                        Canis lupus

                        Cuon alpinus

            Ursidae

                        all species/toutes les espèces

            Mustelidae

                        Gulo gulo

                        Mustela eversmannii

                        Mustela lutreola (Lutreola lutreola)

                        Lutra lutra

                        Vormela peregusna

               Article 9

 

1        Each Contracting Party may make exceptions from the provi­sions of Articles 4, 5, 6, 7 and from the prohibition of the use of the means mentioned in Article 8 provided that there is no other satisfac­tory solution and that the exception will not be detrimental to the survival of the population concerned:

 

”Hver av avtalepartene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 4, 5, 6, 7 og fra forbudet mot bruk av midlene nevnt i artikkel 8 forutsatt at det ikke er andre tilfredsstillende løsninger og at unntaket ikke vil være skadelig for overlevelsen av den aktuelle populasjonen:”


Dette prinsippet finner vi også igjen i Forskrift om forvaltning av rovvilt § 9. Annet ledd annen setning.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :