Publisert: 05.09.2012

 
Enda en gang vil myndighetene forgifte Hardangervidden med petroleumsblandinger tilsatt litt rotenon som kun utgjør i overkant av 3% av blandingen. Nyere forskning viser også at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og utløser fysiske symptomer i hjernen tilsvarende Parkinsons syndrom. NMF har naturligvis klaget dette inn til KLIF.
En mengde undersøkelser viser at artsmangfoldet går dramatisk ned etter en slik behandling eller rettere sagt forgiftning og en del arter kommer aldri tilbake. Ikke overraskende er ønsket om å bruke gift delvis begrunnet med rene ørretvann. Er det en slik verden vi ønsker, hvor vi mennesker går inn og utrydder arter fordi noen av oss synes ørret smaker bedre enn f.eks gjedde, sik og ørekyte? I den grad det er nødvendig å holde nede bestanden av ørekyte for å opprettholde ørretbestanden, må andre virkemidler settes inn. Da også ørret er en introdusert art kan ikke dette vektlegges nevneverdig.
 
Rotenon innebærer fare for å utvikle skader tilsvarende parkinsons syndrom. Dette er noe av bakgrunnen for at NMF tidligere har krevd rotenonbruk stanset inntil myndighetene har oversikt og kontroll på vannstrømmen til brønnene i nedslagsfeltet til vassdrag. Det er nødvendig å ha oversikt over hvem som er tilkoblet til offentlig drikkevannsforsyning og hvem som får vann fra private brønner for å kunne forhindre farlig forurensning av drikkevann også på Hardangervidden!
 
Forskning viser at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og utløser fysiske symptomer i hjernen tilsvarende Parkinsons syndrom;  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-4159.2006.03777.x/full. I forskningsarbeidet har rotter fått rotenon intravenøst i 1 til 5 uker. De fikk da skader i hjernen tilsvarende det en finner hos pasienter med parkinsons syndrom. Dette er skremmende da parkinsons er et veldig skadelig syndrom og er den mest vanlige nevrologiske skade som oppstår hos mennesker etter Alzheimers.
 
I Norge er det anslagsvis ca 1% i gruppen 50-70 år, økende til drøye 3 % ved alder over 85 år som rammes av Parkinsons symptomer. Hvorav gradvis redusert evne til å bevege alt fra armer og bein kontrollert til ansiktsmimikk er blant kjennetegnene. Dette faremomentet kommer altså i tillegg til en rekke andre giftstoffer som inngår i rotenonblandingene. Rotenonblandinger er reelt sett petroleumsblandinger til satt 2 – 5 % rotenon.

Siden rotenonblandinger slippes ut i vassdrag vil det uten rimelig tvil trenge inn små mengder i brønner i nedfallsområdet. Det er også rimelig å tro at mennesker vil kunne få i seg rester av blandingen vil gjennom f.eks fisk, bær og sopp som spises.

Det er villedende markedsføring å kalle blandingen for rotenon. Ved å se på hva disse såkalte rotenonblandingene inneholder går det tydelig fram at det er en petroleumscocktail av løsemidler tilsatt litt rotenon.
 
Det er forståelig at KLIF vurderer tiltak for å redde artene med dykkender som er rødlistet. At disse tidligere forsvant etter at det kom ørekyte hit på 90-tallet er bekymringsfullt. Vi er innforstått med at ørekyte vil fundamentalt endre bunndyrsfaunaen og beite ned virvelløse dyr. Vi må imidlertid forholde oss til at arter sprer seg også naturlig og at endret klima faktisk vil gjøre det nødvendig å la arter tilpasset et nytt klima få etablere seg. Dette vil åpenbart bli en aktuell problemstilling i årene framover.

Å bruke som argument for rotenonforgiftning at ørreten er økonomisk viktig er artsfacisme av verste slag. Vi tar sterk avstand fra argumentet som ble brukt for rotenonforgiftning i 1998  om ørretens attraktivitet. Vi ser igjen at myndighetene nå bruker samme type argumentasjon ved følgende sitat fra begrunnelsen om søknaden: ”En alvorlig ulempe ved dette er at det da etableres et ekstra trofisk nivå i næringskjeden, som igjen gjør at det akkumuleres høyere verdier av miljøgifter i fisken som er øverst i næringskjeden. Eksempelvis er det ved Skaupsjøen påvist vesentlig høyere verdier av kvikksølv i auren enn det som ellers er funnet ved andre undersøkte fiskevann på Hardangervidda, der ørekyt ikke er forekommende…………. ettersom ørreten er en attraktiv matfisk har denne arten en helt annen og positiv status enn en ny introdusert, ikke-kommersiell art har.”

Dette viser igjen at ønsket om å rotenonforgifte vassdrag med den konsekvens at mange arter blir utryddet og biomangfoldet reduseres, forsvares pga et ønske om å beholde en mer attraktiv fisk som også er en innsatt art på Hardangervidden!

NMF kan ikke akseptere påstanden om at § 9. Føre-var prinsippet er oppfylt i denne søknaden. Det er derfor spesielt viktig at det ikke skjer noen rotenonblandingsforgiftning allerede i høst. Hvis norske myndigheter mot våre råd forgifter Hardangervidden må man av hensyn til de alvorlige konsekvensene gjennomføre dette godt nok organisert til å ha en rimelig sjanse til å utrydde ørekyten fra området.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :