Publisert: 01.08.2012
Norges Miljøvernforbund anmelder Miljøverndirektør Jørn G. Berg og Seniorrådgiver Øyvind Gotehus ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark for å gi gjentatte fellingstillatelser på et totalfredet dyr. Fellingstillatelsene tar ikke hensyn til Bernkonvensjonens Article 9´s krav om ”forutsatt at det er ingen annen tilfredsstillende løsning”. Ikke i noen av de innvilgede fellingstillatelsene er andre tilfredstillende løsninger forsøkt. NMF krever forholdet etterforsket.
Ovennevnte representanter for Fylkesmannen i Hedmark har i løpet av juli måned 2012 utferdiget minst 3 fellingstillatelser på ulv. Fellingstillatelse er i et tilfelle gitt på bakgrunn av en udokumentert observasjon i et reinbeiteområde. Begrunnelsen er at: ”Selv om det ikke er dokumentert skader i det aktuelle området på søknadstidspunktet, er skadepotensialet svært stort dersom en ulv fortsatt skal ha tilhold i området.”

I det andre tilfellet er det dokumentert tap av 4 lam og igjen er ”skadepotensialet betydelig dersom en ulv fortsatt skulle ha tilhold i området. I det tredje tilfellet er 3 dyr dokumentert tatt og nok en gang er ”skadepotensialet betydelig dersom en ulv fortsatt skulle ha tilhold i området.

Andre tilfredstillende løsninger:

Det kan av vedtakene se ut som om slike alternative løsninger ikke engang er vurdert! Det benyttes i samtlige av vedtakene en ”standard frase” – sitert her: ”Fylkesmannen anser det ikke som hensiktsmessig eller praktisk mulig å gjennomføre andre forebyggende tiltak som i tilstrekkelig grad kan forhindre skade, jf rovviltforskriften § 9 annet ledd, bokstav d. ”

Med erfaring både fra forskning og fra praksis i andre land vet vi at er rovdyr kan bedøves og deretter flyttes. Dette er svært viktig alternativ løsning, ettersom den sørskandinaviske ulvestammen er så sterkt truet også av innavl at ethvert individ med sterke gener må tas vare på. Tilfeldige fellingstillatelser slik de anmeldte personer har gitt, gir ingen muligheter for å ta slike hensyn.

Det er heller ikke vanskeligere å gjennomføre dette enn i tilfeller hvor man eller benytter helikopter til å ”ta ut” potensielle ”skadeindivider”. Vi vet videre at gjeting med kombinasjonen menneske, hest og hund vil være svært effektivt mot et enkelt individ. Frykten for denne kombinasjonen er iboende hos ulv.

Norges Miljøvernforbund hevder derfor at de anmeldte bevisst unnlater å forholde seg til kravet om at felling bare kan gjennomføres dersom ingen ”annen tilfredsstillende løsning” finnes.

Les saken på Østlendingen.no

5.1 Bernkonvensjonen
Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres leveområder (Bern-konvensjonen) ble vedtatt 18. juni 1979 og trådte i kraft 1. juni 1982. Norge ratifiserte konvensjonen 27. mai 1986.

Artikkel 6 nedenfor jfr.appendix II gir ulven en MEGET streng grad av beskyttelse! Dyr som nevnt her (app II) skal ikke fanges eller drepes.

Article 6

Each Contract¬ing Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative measures to ensure the special protection of the wild fauna species specified in Appendix II. The following will in particular be prohibited for these species:

”Hver avtalepart skal treffe hensiktsmessige og nødvendige lovgivningsmessige og administrative tiltak for å sikre den spesielle beskyttelsen av de ville fauna artene er angitt i vedlegg II. Følgende vil spesielt bli forbudt for disse artene:”

a all forms of deliberate capture and keeping and deliberate killing;

”alle former for tilsiktet fangst, holde fanget og overlagt drap”

b the deliberate damage to or destruction of breeding or resting sites;

c the deliberate disturbance of wild fauna, particularly during the period of breeding, rearing and hibernation, insofar as distur¬bance would be significant in relation to the objectives of this Conven¬tion;

d the deliberate destruction or taking of eggs from the wild or keeping these eggs even if empty;
e the possession of and internal trade in these animals, alive or dead, including stuffed animals and any readily recognisable part or derivative thereof, where this would contribute to the effectiveness of the provisions of this article.
Article 9

1 Each Contracting Party may make exceptions from the provi¬sions of Articles 4, 5, 6, 7 and from the prohibition of the use of the means mentioned in Article 8 provided that there is no other satisfac¬tory solution and that the exception will not be detrimental to the survival of the population concerned:

”Hver av avtalepartene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 4, 5, 6, 7 og fra forbudet mot bruk av midlene nevnt i artikkel 8, forutsatt at det ikke er andre tilfredsstillende løsninger og at unntaket ikke vil være skadelig for overlevelsen av den aktuelle populasjonen:”

Dette prinsippet finner vi også igjen i Forskrift om forvaltning av rovvilt § 9. Annet ledd annen setning.


§ 9. Fylkesmannens myndighet til iverksetting av betinget skadefelling


Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling for å forhindre fremtidig skade innenfor rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnden, jf. forskriften § 8, eller Direktoratet for naturforvaltning, jf. § 13. Fylkesmannen kan delegere sin myndighet til iverksetting av slik felling til kommunen i særskilte tilfeller
Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan, jf. forskriften § 6. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til
a) områdets betydning som beitemark
b) skadenes omfang og utvikling
c) potensialet for fremtidige skader
d) muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak.

Felling skal være rettet mot bestemte individer. Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt område, tidsrom og antall dyr. Det kan knyttes nærmere vilkår til fellingstillatelsen, herunder at bestemte typer dyr skal være unntatt, at felling skal foretas av nærmere bestemte personer, samt metoder for felling. Det kan også gis bestemmelser om dekning av påløpte utgifter i forbindelse med felling. Felling og forsøk på felling i henhold til denne bestemmelsen gjennomføres uavhengig av grunneiers jaktrett, jf. viltloven § 35.

Vedtakene:

Norges Miljøvernforbund viser til Fylkesmannens vedtak:
Av 20.07.2012. Ref: 2012/5680
Av 25.07.2012. Ref: 2012/5753
Av 25.07.2012. Ref: 2012/5774

Vedtakene ligger tilgjengelig elektronisk på http://www.rovviltportalen.no/fellingsvedtak/

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :