Her er du:
Publisert: 09.12.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Norway Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for rømmingen etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra firmaets anlegg i Kufjord i Alta kommune i forbindelse med stormen Hilde. Den rømte oppdrettslaksen er en direkte trussel mot villaksen i Alta-vassdraget og rømmingen må derfor sees på som grov miljøkriminalitet. NMF vil med dette politianmelde Norwegian Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for grov miljøkriminalitet etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra bedriftens anlegg i Kufjorden i Alta. 
NMF ble tirsdag 18. november d.å. kjent med at et ukjent antall oppdrettslaks hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Kufjorden ved Alta. Rømmingen skal ha skjedd i forbindelse med at stormen Hilde som raste gjennom fylket helgen før. I forbindelse med stormen hadde et av bunnfestene røket, og to-tre meter av toppringen på hoppegjerdet kom 30 centimeter under vann under stormen. Oppdrettsmerden hadde rundt 209 000 laks i merden før stormen og rømmingen. Etter kontrolltelling er det klart at 3570 oppdrettslaks har rømt fra anlegget. Det er til nå så langt fanget 258 laks som man er sikre på kommer fra anlegget.
Rømt oppdrettslaks er en trussel mot vill-laksen da de har ulikt arvestoff. Ved rømming forurenses vill-laksens gener alvorlig av oppdrettslaksens. De ville laksestammene er genetisk programmert til å kunne overleve i sitt naturlige miljø og å finne tilbake til sin egen elv. Oppdrettslaksen er kun designet for å vokse raskest mulig innenfor merdene. Imidlertid gyter begge i vassdrag og genetisk sammenblanding kan derfor bli resultatet.
Rømming av oppdrettslaks er en av de mest alvorlige truslene vi har mot en sunn norsk villaksstamme. NMF estimerer at det rømmer 5-10 millioner oppdrettslaks og laksesmolt fra anlegg hvert år.

Norges villaksstamme har i dag en samlet gytebestand på om lag 400 000 individer. Det vil si at drøyt 6 ganger vår samlede villaksstamme rømmer fra oppdrettsanlegg hvert år. Slike overveldende tall av oppdrettslaks i våre farvann utgjør en overhengende genetisk fare for villaksen.
Tidligere er det målt innsig på hele 82 % oppdrettslaks i flere vassdrag (Oselva i Hordland) før gyting. Slike høye tall vitner om store mengder uregistrerte rømninger og uansvarlig drift. Ifølge Havforskningsinsituttets nyhetsbrev nr 11-2008 er volumet av lakseoppdrett i Norge blitt så stort at selv minimale rømninger kan forverre villaksens allerede utrydningstruede status.
 
Juridisk hjemmelsgrunnlag:
Genetisk forurensing må uomtvistelig anses som ”annen forurensing” ihht. Lov om vern mot forurensning og om avfall, § 6 siste ledd. Alle har plikt til å unngå forurensing i henhold til hovedregelen i samme lovs § 7. NMF mener at alle rømningstilfeller må betraktes som akutt forurensing jfr. § 38 og derved skal varsles politiet ihht. § 38
 
§ 38. (akutt forurensning)
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov. NMF hevder at enhver slik rømning må betraktes som grov uaktsom overtredelse av forurensningsloven med gjeldende forskrifter.
NMF krever forholdet etterforsket og anmelder med dette NRS Finnmark AS og daglig leder ved bedriften samt andre ansvarlige, som måtte avdekkes under etterforskningen for brudd på Lov om vern mot forurensning og avfall §§ 6, 7 og 38 og ” akvakulturlovens § 13, jfr akvakulturdriftsforskriftens §§ 38-39.
NMF krever videre at de politianmeldte tiltales og straffes i tråd med gjeldende lovverk.
Det hevdes etter sigende, at endel ”oppdrettsforhold” i Altafjorden har vært anmeldt uten at forholdene er blitt etterforsket eller anmelder ikke er orientert om det. Vi håper dette kan unngås ved denne anmeldelsen.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :