Her er du:
Publisert: 01.07.2011
Norges Miljøvernforbund støtter direktoratet for Naturforvaltning sine tiltak for restaurering av fisketrapper med visse forbehold. Blant dem er at laksestrappene lages med naturlige materialer hvor fremmedelementer som sement og metall minimaliseres. Mange steder har laksetrapper medført unødvendige stygge visuelle inngrep i naturen. Derfor bør naturstein bør brukes mest mulig.
 
Vi vil imidlertid understreke at planen må gjennomføres raskere og at den ikke er tilstrekkelig for å ivareta bestanden av anadrom laksefisk. NMF ber derfor Direktoratet for Naturforvaltning om å bruke alle pengene som foreslås til rotenonforgiftning til restaurering av laksestrapper.

Bruk av giftblandinger med rotenon i blant annet Lærdalselven har vist seg å være en katastrofe. Elvene blir ofte reinfisert etter forgiftning. Parasitten ble funnet på nytt allerede kort tid etter førstegangs forgiftning som i Bævra og Tafjordelven. nevnes Skibotnelva, Rauma, Steinkjerelva, Figga i tillegg til Lærdalselven. Noe som viser at dette ikke fungerer til annet enn å belønne de som selger og utfører denne forgiftningen. Å forgifte lave bestander flere ganger vil true dem med utryddelse samt over lang tid begrense det biologiske mangfoldet i elvene. Det eneste som vil fungere er å la det bygge seg opp en motstandsdyktig laksestamme. Gyrodactulus ser ikke ut til å være en trussel mot laksestammene. Mye av de påviste reduksjonene i laksestammer i vassdrag med infeksjon av gyro kan tenkes å ha andre forklaringer. Viktigst av disse er uten tvil fiskeoppdrettsnæringen.

Laksetrapper er ikke tilstrekkelige tiltak, men kan være avgjørende i å få villaksinnsiget opp igjen fra dagens lave nivåer. For at slike tiltak skal kunne øke bestanden må fiskeoppdrettsanlegg inn flytende, lukkede anlegg som henter vann fra under fotosyntesesjiktet. Da vil spredningen av lus omtrent forsvinne og utslipp av rømt oppdrettsfisk vil stoppe opp. Dette er nødvendige tiltak for å få tilbake igjen bestanden av villaks på tidligere nivåer.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :