Her er du:
oto Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet (HI) har nylig dokumentert kongekrabbens herjinger i de marine økosystem på bunnen i Varangerfjorden. Havbunnen er bortimot livløs som følge av at kongekrabben har beitet ned store mengder av de bunndyr som man normalt finner der. Da Miljøvernforbundet startet arbeidet med kongekrabben for 10 år siden så vi med engang hva resultatet for de marine økosystem kunne bli om ikke bestanden ble holdt nede. Dessverre fikk vi rett i saken. Hvis ikke myndighetene nå iverksetter en omfattende nedfisking av konekrabben ser NMF seg nødt til å klage Norge inn for FN for brudd på Biodiversitetskonvensjonen.



Havforskningsinstituttet (HI) har nylig dokumentert kongekrabbens herjinger i de marine økosystem på bunnen i Varangerfjorden. Havbunnen er bortimot livløs som følge av at kongekrabben har beitet ned store mengder av de bunndyr som man normalt finner der.
Uten en bredt sammensatt fauna på bunnen fungerer heller ikke fjordens renovasjonssystem. Dette har ført til oksygenmangel på bunnen og ført til en anaerob (oksygenfattig) nedbrytning av det organiske materiale som normalt har blitt konsumert av et stort antall bunndyr som bla. slangestjerner, korstroll, krabber og eremittkreps. Resultatet er dannelse av hydrogensulfid på havbunnen, noe som fører til at bunnsedimentene lukter som råtne egg. Hvordan økosystemene i de andre fjordsystemene i Finnmark har taklet invasjonen av kongekrabben er det ingen som vet. NMF frykter en økologisk katastrofe på Finnmarkskysten.

Da Miljøvernforbundet startet arbeidet med kongekrabben for 10 år siden så vi med engang hva resultatet for de marine økosystem kunne bli om ikke bestanden ble holdt nede. Dessverre fikk vi rett i saken. NMF har i et utall skriv og lesebrev over mange år advart både fiskeri- og miljømyndigheter mot de funn som nå er dokumentert av HI. I tillegg har NMF reagert på en praksis i både Fiskeridirektorat og Fiskeridepartementet der myndighetene langt på vei har sabotert utrydningsfisket av kongekrabbe ved å nekte effektive fangstfartøy å delta i fangsten av kongekrabbe i kystnære områder.

Fiskeridirektoratet arbeider i dag med en endring av reguleringen av krabbe der de ønsker å utvide det kommersielle området for fangst av kongekrabbe. Dette betyr at de ønsker å begrense fangsten av krabbe i et langt større område enn tidligere.

NMF kan ikke se noen annen løsning for myndighetene nå enn å åpne for fritt fiske av kongekrabbe i hele den norske økonomiske sonen. Det finnes ingen annen løsning. Kongekrabbens herjinger vil, om ikke myndighetene gjør noe drastisk, kunne få store og alvorlige problemer for både de marine og kystnære økosystemene i både Nordland, Troms, Finnmark og i Barentshavet. Dette vil også få store konsekvenser for kystfisket i landsdelen.

Både miljø- og fiskerimyndighetene har over mange år blitt advart mot de funn som nå er dokumentert av HI. Tør myndighetene å overse de funn som er gjort i Varangerfjorden? Norge har forpliktet seg iht. til Biodiversitetskonvensjonen til å iverksette tiltak for å begrense kongekrabben. Hvordan skal fisker- og miljøvernmyndighetene oppfylle sine forpliktelser?
Hvis myndighetene velger å overse de funn som nå er dokumentert av HI ser ikke NMF noen annen løsning enn å klage Norge inn for FN for brudd på Biodiversitetskonvensjonen.
NMF kan ikke akseptere at myndighetene velger å overse den økologiske katastrofen som nå er avdekket og under tvikling på Finnmarkskysten.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :