Her er du:
Publisert: 14.02.2018


For noen år siden ble det påvist dioksiner i Ålesund kommune sitt drikkevann Brusdalsvannet. Flere av medlemmene til NMF på Sunnmøre er bekymret grunnet at Ålesund kommune for å spare en slunken kommunekasse har hatt for vane å tømme tilsynelatende miljøfarlig avfall ved drikkevannskilden i stedet for å sende avfallet til lovlig deponi.

Norges Miljøvernforbund – Møre og Romsdal (NMF-MR) vedtok ved årsmøtet i 2017 at styret skulle ha fokus på drikkevannskilder. NMF har i 2016 og 2017 kartlagt flere risikoforhold vedrørende drikkevannskilden Brusdalsvannet, bl.a. har miljødirektoratet nå fastsatt at de kreosotimpregnerte lyktestolpene med PCB og kvikksølv i lysarmaturene nå må fjernes, dette selv om Ålesund kommune skriftlig har antydet at disse miljøgiftene såkalt er ufarlige (PCB er en av verdens farligste miljøgifter).

 
Høsten 2017 sendte NMF brev til Mattilsynet vedrørende at Ålesund kommune tilsynelatende har manipulert vannskillet for nedbørsgrensene til drikkevannskilden Brusdalsvannet. I brevet til Mattilsynet påpekte NMF blant annet følgende:

 

  • Ålesund kommune har tilsynelatende manipulert grensene for nedbørsfeltet og kartdataene tilhørende drikkevannskilden Brusdalsvannet.

  • Ålesund kommune har tilsynelatende tømt miljøfarlig avfall med avrenning ned til drikkevannskilden.

  • Det ligger tilsynelatende flere søppelfyllinger med miljøfarlig avfall som har avrenning ned til drikkevannskilden Brusdalsvannet.

  • Deler av massedeponiet Belsen virker ifølge NVE til å ha avrenning til Brusdalsvannet.

  • Deler av deponiet på Vasstranda virker ifølge NVE til å ha avrenning til Brusdalsvannet.

  • Ålesund kommune har tillatt bygging av et stort industriområde som har avrenning ned til drikkevannskilden.

  • Det er montert både bensin og dieselpumpe ved drikkevannskilden, til tross for at det i rettsskjønnet Brusdalsskjønnet er fastsatt at «Oljeanlegg og bensinstasjoner er forbudt i hele nedbørsfeltet.»

  • Ålesund kommune i samarbeid med Mattilsynet har tilsynelatende forsøkt å skjule mulig forurensing av drikkevannet for byens befolkning. Blant annet så har Mattilsynet tidligere påstått at Ålesund kommune sine ulovlige fyllinger ikke har avrenning ned mot drikkevannskilden.

  • NMF har utfordringer med å finne enkelte brev som er sendt til/fra rådmannen vedrørende Brusdalsskjønnet på kommunens postjournal.

 

I brev som Mattilsynet har sendt til NMF 02.01.2018 med referansenummer 2017/250829, så bekrefter Mattilsynet at NMF har rett i de fleste av våre antakelser. Vedlagt følger avisartikler fra Nytt i Uka 28.11.2017 og Sunnmørsposten 13.02.2018 som omtaler saken.

I følge Sunnmørsposten så uttaler Bjørn Skulstad, leder for vann-, avløp og renovasjon i Ålesund kommune «at han ikke kan utelukke at da skjønnet ble satt (1971/1972) ble gjort en økonomisk vurdering av hvor grensen skulle gå». NMF finner det underlig dersom det er slik at Ålesund kommune grunnet økonomiske hensyn har besluttet at vannet fra de kommunale søppelfyllingene, bensinstasjonen og industriområdet ikke renner ned til drikkevannet. Kart og terreng bør stemme over ens.

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :