Her er du:
Publisert: 29.03.2017


NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornybar energi innen 2020 med god margin med de søknadene på vann og vindkraft som det allerede er gitt en godkjenning til en utbyggelse for. Norge har også 12-15 TWH i overskuddskraft hvert eneste år, og det er derfor helt unødvendig å bygge ut mer av vår urørte natur. Dette og vissheten om at Norge kun har ca. 10 % urørt natur/villmark igjen på landsbasis som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet gjør at all ny kraftutbygging nå må stoppe. Er man av den oppfatning av vi allikevel må produsere mer kraft, så er NMF meget opptatt av at en utskifting, og oppdatering av de gamle turbinene på de eksisterende vannkraftverkene, og  som er meget gamle må skje før en kan begynne å tenke på å legge nye bekker og vassdrag i rør. Dette er et absolutt krav fra NMF.
 
 
 
Bestemmer NVE seg mot all formodning å godkjenne søknaden for utbygging av Fessdalselva kraftverk må ikke dette skje uten,og at det er et krav om at avbøtende tiltak for ål settes inn. Her støtter NMF de feltbiologer som har vært i arbeid i området fullt ut. Alle disse foreslåtte tiltakene som her anbefales må iverksettes.
 
Avbøtende tiltak for ål : 
 
I og med at vassdraget later til å ha en god ål-bestand, bør det ifølge biologen som har laget rapporten om ål i vassdraget
gjennomføres noen avbøtende tiltak for arten dersom vassdraget skal bygges ut. Ifølge biologen er det viktig å huske på at når det gjennomføres tiltak for å hjelpe ål opp forbi et vandringshinder, bør det samtidig iverksettes tiltak for å sikre overlevelsen til den utvandrende ålen når den passerer hindrene på vei nedover vassdraget. Her kan man lage en liten kulp nedstrøm coandainntaket slik at ålen lander i vann etter passeringen. For å lette oppvandringen kan det være aktuelt å montere åleledere ved inntaket til kraftverket, og gjerne også i forbindelse med inntaket til settefiskanlegget som ekstra avbøtende tiltak. Det finnes mange utforminger av slike åleledere.
 
Alternativt kan en fangstfelle benyttes til å fange oppvandrende yngel, som så transporteres og settes ut lengre opp i vassdraget. Dette vurderes imidlertid som arbeidskrevende og tiltaket er ifølge rapporten om ål neppe nødvendig å sette i verk her. Ut fra det man i dag vet om ål i Fessdalsvassdraget, så anbefaler biologen at det bygges coandainntak til kraftverket for å unngå at arten havner i turbinen ved nedgang til sjøen. Det kan også være aktuelt å legge til rette for alternative passasjer ut av inntaksdammen, f.eks. sammen med minsteslippet. Det vurderes ikke som nødvendig med noen form for avbøtende tiltak for ål i de vannene som planlegges som reguleringsmagasiner.
NMF ser også at det kan være hekkende Fossekall i vassdraget.. Vi støtter også her et forslag om at hekkekasser må settes opp. Det kan ikke være slik lenger at utbygger ikke tar de nødvendige grep for å bøte på de konsekvensene for dyrelivet og den naturlige tilstanden i vassdragene som utbyggingen fører til . Her må NVE sørge for at utbygger må ta de kostnadene som eventuelt måtte tilkomme, for å sørge for at inngrepene får så små konsekvenser som for alt liv i og rundt det utbyggede vassdraget som mulig.
 
 
Konklusjon:
 
NMF er som sagt av den klare oppfatning om at all ny kraftutbygging nå må stoppe. Men kommer NVE til den konklusjonen at det skal gis en tillatelse til utbygging av Fessdalselva må alle avbøtende tiltak for ål og Fossekall settes som et krav for at en tillatelse til utbygging skal gies.
 

---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for vassdrag i Norge?

 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :