Her er du:
Publisert: 12.03.2015
 
NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet», ikke er oppfylt. NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 for bygging av Roksetbekken kraftverk. Konsekvensene for allmenne interesser er primært knyttet til naturmangfoldet. Ivaretakelse av elvemusling, ål, anadrom fisk og naturtypen gråor-heggeskog fremheves som spesielt viktig.   
 
 
Miljøvernforbundet påpekte at det alltid er fare for teknisk svikt eller planlagt svikt som medfører at minstevannsføringen brytes. 40 l/s i minstevannsføring ville bety døden for sjøørreten i vassdraget. Roksetvatnet er opp vekstområde for ål, med vandringsvei via Roksetbekken. Ål er kritisk truet på rødlista. Vår vurdering er iverksetting av omsøkte konsesjon derfor strider mot Naturmangfoldloven § 9.(føre-var-prinsippet). Med den kritiske tilstanden for Ål kan det ikke aksepteres inngrep som ytterligere svekker bestanden her heller. På verdensbasis er ålebestanden ansett å være kritisk lav, med 90 % nedgang i rekruttering av europeisk ål, fastslått i nyere studier (Dekker 2003, Bark et al. 2007). Internasjonalt settes det nå inn betydelig ressurser og avbøtende tiltak for å verne om arten og stoppe nedgangen i rekruttering. Når man nå går løs på mindre vassdrag og vindindustriutbygging så ødelegger man noe av vårt lands store fortrinn. Den flotte naturen. 
 
I Miljøvernforbundets høringsuttalelse skrev vi også følgende i vår konklusjon om å innstille på avslag:
Miljøvernforbundet konkluderer med at konsesjonssøknaden til det omsøkte inngrepet i Roksetbekken er at inngrepet i motsetning til det som hevdes i konsesjonssøknaden er til stor fare for ål og anadrom fisk, og at iverksetting av omsøkte konsesjon derfor strider mot Naturmangfoldloven § 9.(føre-var prinsippet). Ved en anvendelse av denne, basert på overnevnte betraktninger om ål og øvrig akvatisk vannøkologi, vurderer vi omsøkte inngrep å ha potensielt «stor negativ innvirkning»» på et akvatisk biologisk mangfold som har potensielt «stor verdi». Følgelig krever vi at Småkraft AS får avslag på konsesjonssøknaden om Roksetbekken kraftverk. 

 
Av Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :