Her er du:
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Prøveboring er med ambisjon om permanent utvinning med tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til luft. Lang responstid og manglende mulighet til å samle opp oljeutslipp i vind og bølger som kan forventes i området mellom Bjørnøya og fastlandet gjør petroleumsvirksomhet der totalt uforsvarlig. Det er også uforenlig med målsetninger for å begrense havforsuring og klimagassutslipp. Med lav temperatur som medfører sen nedbrytning og fare for at oljeutslipp treffer og fester seg på is er arktiske områder særlig utsatt for oljesøl. Det er fremdeles ikke mulig å gjennomføre nevneverdig oljesøloppsamling i kaldt arktisk vær når vinden er sterk og bølgene høye.

Ytterligere utvinning av petroleum vil innenfor all rimelig tvil heller ikke bli motsvart av nevneverdig lavere utvinning andre steder. For oljeprodukter er dette helt åpenbart basert på det faktum at utvinningen av råolje globalt har lagt stabilt fra 2005 til 2014. Økt norsk petroleumsutvinning vil i beste fall bare delvis motsvares av mindre uttak andre steder. Det er derfor ingen tvil om at økt norsk utvinning betyr høyere klimagassutslipp. Det er et faktum at fortsatt uttak og brenning av fossilt brensel vil forårsake ytterligere havforsuring og med det utrydde skalldyrene. Dette er så alvorlig at det alene er tilstrekkelig til å stoppe ytterligere letevirksomhet etter petroleum.

Det er påvist store endringer i utvikling og arvestoff på torsk som utsettes for små mengder av såkalt produsert vann som våre aldrende felt slipper ut mer og mer av. Om myndighetene hadde bevilget penger til forskning på miljøpåvirkningen som petroleumsbransjen har i Nordsjøen så ville myten om at dette ikke fører til noen skade sprukket fullstendig. Mer enn 40 av de 137 proteinforandringene som ble funnet i plasma av ung torsk og torskeyngel etter å ha blitt eksponert for råolje og surrogatprodusert vann inntraff i de laveste nivåene av eksponering, 0,06 ppm (milliontedeler) råolje. Med andre ord, så lite som 1/16 milliontedel!
 
Miljøvernforbundet krevde avslag på utvidet utslippstillatelse på Draugenfeltet blant annet pga økte utslipp de aller farligste kjemikaliene (svartlistede). De aldrende plattformen er også blant dem som slipper ut mest "produsert vann" som vi vet at påfører skade på fisk. Det er kun 5 felt på norsk sokkel som slipper ut mer produsert vann enn Draugenfeltet idag.
Høringsuttalelsen kan i sin helhet leses her:
www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Soker-om-fornyet-tillatelse-pa-Draugenfeltet-i-Norskehavet-2013181/

Miljøvernforbundet krevde også avslag på leteboring i Barentshavet.
Prøveboring er med ambisjon om permanent utvinning med tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til luft. Lang responstid og manglende mulighet til å samle opp oljeutslipp i vind og bølger som kan forventes i dette området mellom Bjørnøya og fastlandet gjør petroleumsvirksomhet her totalt uforsvarlig. Det er også uforenlig med målsetninger for å begrense havforsuring og klimagassutslipp.Med lav temperatur som medfører sen nedbrytning og fare for at oljeutslipp treffer og fester seg på is er arktiske områder særlig utsatt for oljesøl. Det er fremdeles ikke mulig å gjennomføre nevneverdig oljesøloppsamling i kaldt arktisk vær når vinden er sterk og bølgene høye.
Høringsuttalelsen vår kan i sin helhet leses her:
www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Soker-om-tillatelse-til-leteboring-av-Isfjell-i-Barentshavet-20148035/

Miljøvernforbundet ønsker også avslag på Lundin sin søknad om leteboring på generelt grunnlag. Høringsuttalelsen vår kan i sin helhet leses her:
www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Lundin-soker-om-tillatelse-til-leteboring-i-Norskehavet-blokk-640512-1-Lindarormen-i-PL-584/


Årsaken til disse store utslippene er en ekstrem vilje til å tyne ut så mye som mulig av restene av et aldrende oljefelt for å tjene penger. Til tross for at dette også bidrar til å endre havets kjemi og forårsake farlige klimaforandringer
 

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :