Her er du:
Det er moralsk forkastelig at vanlige folk gjennom nettleien skal finansiere infrastruktur til midlertidig virksomhet fra rike petroleumsselskaper som driver miljøskadelig virksomhet. Ved moderat eller ingen utvinning hadde vi verken trengt aggregater eller nye kraftledninger. 
Norges Miljøvernforbund krever at kraftlinjeutbyggingen Ofoten – Balsfjord stoppes. Følgelig har vi krevd avslag på tilleggssøknadene til denne også ganske nylig.

Utbyggingen er en del av en plan hvor det å transportere elektrisitet til Melkøya og snøhvitanlegget for å akselerere utvinningstakten er et viktig element. Linjen det søkes konsesjon for er en del av en kraftlinjeutbygging hvis formål er å tilføre Goliat, samt Melkøya og Snøhvit anleggene mer elektrisitet. Husstandene står for mindre enn 30% av elektrisitetsforbruket i Finnmark og vil neppe stige. Det viser at det ikke dreier seg om forsyningssikkerhet, men tilrettelegging for elektrisifisering av petroleumsindustri for å flytte norske klimagassutslipp over på utlandet.

Behovet for økt kraftforbruk har kommet som en følge av at både selskapene og norske myndigheter ønsker å tømme olje og gassreservoarene så raskt som mulig. Norge er det landet i verden som tømmer oljereservene sine raskest.

Denne elektrifiseringen vil innebære økt transport og dermed økt svinn på energi. Den er følgelig å anse som en del av en strategi for å grønnvaske klimagassutslipp Norge er ansvarlig for. Ved å overføre elektrisitet til drift av petroleumsnæringen istedenfor at de lager strøm av deler av gassen de utvinner i aggregater, vil vi få den paradoksale situasjonen at unødvendig elektrisitet transporteres nordover og ekstra mye gass sørover. Ved moderat eller ingen utvinning hadde vi verken trengt aggregater eller nye kraftledninger.

Hvis kraftlinjen bygges vil den også forårsake helseskader på mennesker som oppholder seg store deler av tiden nært linjen. Kraftlinjer i luftspenn over bebodde områder vil forårsake økt hyppighet av kreft, hodepine, svimmelhet, uro, ekstrem tretthet, søvnforstyrrelser, svimmelhet, ledd og muskelsmerter. Elektromagnetisk stråling fra kraftlinjene vil også blant annet forstyrre bienes retningssans. Dette igjen vil være enda et farlig inngrep i naturen som vi ikke vet rekkevidden av. (Prof. Girish Kumar “Report on cell tower radiation 2010”). Søknaden bærer sterkt preg av å være utilstrekkelig utredet angående påvirkningen fra elektromagnetisme på mennesker og dyr.


NMF krever at vår gjenværende uberørte natur skal bevares og at denne og lignende søknader følgelig avslås. Vi anser det også for å være moralsk forkastelig at ordinære husstander skal betale subsidier og nettleie til å bygge ut unødvendige og miljøskadelige kraftlinjer og vindindustrianlegg.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :