Her er du:
Publisert: 18.05.2010
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Olje- og Energidepartementet åpner for leteboring etter olje- og gass i kystnære blokker og blokker som ligger i nærheten og/eller i direkte tilknytning til store og sårbare natur- og miljøverdier. Norge har i dag ingen oljevernberedskap som kan takle et oljeutslipp langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet.
Olje- og Energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO
10. mai 2010Høring – forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Olje- og Energidepartementet åpner for leteboring etter olje- og gass i kystnære blokker og blokker som ligger i nærheten og/eller i direkte tilknytning til store og sårbare natur- og miljøverdier.
Konkret gjelder det blokkene 26/12 og 27/10 i Nordsjøen av hensyn til kystområdene og viktige områder for sjøfugl. I Norskehavet gjelder det blokkene 6609/3, 6610/1, 2 og 3 og 6611/1 og 2 som alle grenser inn mot områdene hvor det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ut i fra miljøhensyn. Et oljeutslipp vil kunne få alvorlige konsekvenser for både sjøfugl, koraller, viktige oppvekstområder for fisk og for strandsonen. I Barentshavet gjelder det blokkene 7317/9, 7318/7, 8, 9 og 7319/7 der man er nødt til å ta ekstra hensyn til de store forekomstene av sjøfugl på Bjørnøya og i havområdene rundt. Innenfor disse blokkene finner man et unikt og sårbart biologisk mangfold som ikke kan eksistere i sameksistens med petroleumsvirksomhet.
Norge har i dag ingen oljevernberedskap som kan takle et oljeutslipp langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet.

Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til departementets skriv av 16. mars d.å. vedr. forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. Oljedirektoratet har anbefalt å utlyse totalt 100 blokker eller deler av blokker i denne konsesjonsrunden.

I denne konsesjonsrunden har Oljedirektoratet anbefalt flere leteblokker som helt eller delvis l i nærheten av og/eller i direkte tilknytning til store natur- og miljøverdier.
Norske myndigheter har et nasjonalt og internasjonalt ansvar til å ta hensyn til det biologiske mangfoldet i sin forvaltning av hav- og kystområdene i de ressursene som finnes der.
Dette må også taes hensyn til i Regjeringens jakt etter olje- og gassressurser langs kysten.

NMF vil i denne høringsuttalelsen gå sterkt imot at det åpnes for leteboring etter olje- og gass i utvalgte blokker i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet av hensyn til særskilte store natur- og miljøverdier. Generelt sett mener NMF at det ikke er akseptabelt at det åpnes mer for petroleumsvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet av hensyn til natur- og miljøverdiene langs kysten og i havområdene. Norge har i dag ingen oljevernberedskap som vil kunne takle et større oljeutslipp under de klimatiske forholdene man finner i de nevnte kyst- og havområdene.

Nordsjøen
Blokkene 26/12 og 27/10 ligger begge tett opp mot kysten, helt eller delvis innen for viktige områder for sjøfugl. Akutte og kroniske utslipp vil kunne få alvorlige konsekvenser for sjøfuglene. Da blokkene ligger bare inntil 30 km fra land vil det være tilnærmet umulig å opprettholde en tilfredsstillende oljevernberedskap for å beskytte disse naturverdiene.

Norskehavet
Blokkene 6609/3, 6610/1, 2 og 3 og 6611/1 og 2 grenser alle mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Dette området har en smal kontinentalsokkel som fører til sterke kyststrømmer og som bidrar til stor produksjon i den marine næringskjeden innenfor et avgrenset område. Kystområdet rundt Lofoten er det viktigste gyteområdet for norsk arktisk torsk og et viktig gyteområde for NVG sild. Verdens største kjente dypvannsrev (Røstrevet) av korallen Lophelia pertusa finner man langs Eggakanten vest for Røst. Innenfor blokkene 6610/3, 6611/1 og 2 finner man Trænarevet som i 2009 ble ilagt spesiell beskyttelse mot bunntråling. Også innenfor blokk 6610/3 er det funnet korallrev.

Disse områdene er alle viktige hekke-, myte- og overvintringsområder for flere sjøfuglarter. Noen av Norges viktigste fuglefjell, for bl.a alkefugl finner man på Røstøyene. Lofoten/Vesterålen er spesielt viktige overvintringsområder for både ærfugl, praktærfugl, gulnebblom, teist og skarv. Området er også viktig for nordlig sildemåke. Lofoten og Vesterålen er viktige områder for både kystsel (steinkobbe), spekkhogger og annen hval.

Alle de nevnte blokkene man finner i Norskhavet innehar et særegent og sårbart biologisk mangfold som ikke kan eksistere i sameksistens med petroleumsvirksomhet.
Blokkene ligger så nært inntil kysten at det vil ikke være praktisk mulig å opprettholde en forsvarlig oljevernberedskap for å beskytte disse viktige naturverdiene. Klimatiske forhold vil også bidra til å vanskeliggjøre oljevernberedskapen. Et akutt eller kronisk oljeutslipp vil kunne gjøre ugjenopprettelig skade på det biologiske mangfoldet.

Barentshavet
Blokkene 7317/9, 7318/7, 8, 9 og 7319/7 er alle lokalisert svært nært viktige områder for sjøfugl på Bjørnøya. Bjørnøya er et særdeles viktig område for sjøfugl i Barentshavet og har noen av Europas største hekkekolonier av polarlomvi og lomvi. Øyriket har også betydelige bestander av bl.a havhest, krykkje, polarmåke og storjo. Havområdet rundt Bjørnøya er også viktig både før og etter hekketiden. Havområdet er også viktig for ærfugl, gjess og alkefugl i myteperioden. På lik linje med de nevnte blokkene i Norskehavet så innehar også de nevnte blokkene i Barentshavet et særegent og sårbart biologisk mangfold som ikke kan eksistere i sameksistens med petroleumsvirksomhet. De foreslåtte blokkene ligger i et område der det ikke vil være mulig å opprettholde en forsvarlig oljevernberedskap det meste av året.

Oljedirektoratet har for øvrig også foreslått å utlyse blokker som i perioder vil være i tilknytning til iskanten i Barentshavet. NMF er svært skeptisk til petroleumsvirksomhet så langt nord i Barentshavet og under forhold der det ikke er praktisk mulig å opprettholde en forsvarlig oljevernberedskap.


Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Olje- og Energi-departementet åpner for leteboring etter olje- og gass i kystnære blokker og blokker som ligger i nærheten og/eller i direkte tilknytning til store og sårbare natur- og miljøverdier.

Konkret gjelder det blokkene 26/12 og 27/10 i Nordsjøen av hensyn til kystområdene og viktige områder for sjøfugl.

I Norskehavet gjelder det blokkene 6609/3, 6610/1, 2 og 3 og 6611/1 og 2 som alle grenser inn mot områdene hvor det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ut i fra miljøhensyn. Et oljeutslipp vil kunne få alvorlige konsekvenser for både sjøfugl, koraller, viktige oppvekstområder for fisk og for strandsonen.

I Barentshavet gjelder det blokkene 7317/9, 7318/7, 8, 9 og 7319/7 der man er nødt til å ta ekstra hensyn til de store forekomstene av sjøfugl på Bjørnøya og i havområdene rundt.

Innenfor disse blokkene finner man et unikt og sårbart biologisk mangfold som ikke kan eksistere i sameksistens med petroleumsvirksomhet.

Norge har i dag ingen oljevernberedskap som kan takle et oljeutslipp langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet.


Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv
Leder Ørjan Holm
Politisk nestleder
Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :