Her er du:
Norges Miljøvernforbund vil sterkt fraråde at det blir tildelt konsesjon til den omsøkte 10 MW vindturbinen på Ljøsøyna i Øygarden kommune. Området er fra før sterkt belastet med industrianlegg og synergieffekter med andre planlagte tiltak (kraftlinje mellom Kollsnes og Ljøsøyna, vindturbinanlegg på Kollsnes m.m.) vil gi en totalbelastning som må frarådes ut fra både hensyn til beboernes helse og faren for kollisjoner med fugler på nord-syd trekk over øyen.

Teknologiutviklingsselskapet Sway AS har søkt konsesjon for bygging av en såkalt offshore test vindturbin på 10 MW på Ljøsøyna ved det nordøstlige hjørne av Naturgassparken i Øygarden kommune i Hordaland.
Selskapets hovedinvestorer er Inocea AS, Eystein Borgen As, Statoil New Energy AS og Lyse Produksjon AS.
Turbinen er tenkt plassert på en forhøyning 30 meter over havoverflaten og vil ha en navhøyde på 90 meter og rotordiameter på 145 meter, noe som i realiteten betyr at den vil rage over 190 meter opp fra sjøen, og bli synlig på svært lang avstand. Konsesjonssøknaden oppgir ingen spesifikke tekniske data utover dette, og det er ikke foretatt konsekvensutredninger verken på visuelle problem, støy eller annet, men kun henvist til konsekvensutredningene for det omsøkte vindturbinanlegget på Kollsnes på motsatt side av Øygarden.
Lydeffektnivået fra vindturbinen er ikke oppgitt i søknaden.

Ingen vindturbiner på denne størrelsen er i dag i drift. Vindturbin prototypen Enercon E126 med en navhøyde på 131 meter og en innlagt effekt på 6 MW er pr i dag verdens største.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :